Razpis za priznanja mesta Šentjur 2019

grb msšentjur

 

Svet Mestne skupnosti Šentjur na podlagi Pravilnika o priznanjih Mestne skupnosti Šentjur

 

o  b  j  a  v  l  j  a

 

JAVNI  RAZPIS

 

ZA  ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV

PRIZNANJ MESTA ŠENTJUR

 

 

I.

Priznanja Mesta Šentjur so:

  1. Častni meščan Mesta Šentjur
  2. Kipec sv. Jurija
  3. Listina Mesta Šentjur
  4. Priznanje Mesta Šentjur zlatim maturantom

 

II.

Priznanja Mesta Šentjur se podeljujejo posameznikom, skupinam ljudi, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim in društvom.

Priznanja Mesta Šentjur se podeljujejo za izjemen prispevek posameznika v času življenja in dela ter na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo mesta Šentjur.

 

 

III.

Naziv Častni meščan Mesta Šentjur ( v nadaljevanju: Častni meščan) podeli Mestni svet posamezniku za njegov izjemen uspeh in dosežek v času življenja in dela kakor tudi za njegov izjemen prispevek na področju znanosti, umetnosti, kulture, športa, gospodarstva ter humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo mesta.

 

IV.

Kipec Sv. Jurija se podeljuje za izredno življenjsko delo ali za izjemne uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Mesta Šentjur.

 

V.

Listina Mesta Šentjur (v nadaljevanju: listina) se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke, dosežene v zadnjem obdobju, na gospodarskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem, športnem in drugih področjih ustvarjalnosti dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek mesta ter za izkazano požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost.

 

VI.

Priznanje Mesta Šentjur denarno nagrado (200,00 EUR za prejemnika priznanja) se podeljuje zlatim maturantom, katerih prebivališče je v Mestni skupnosti Šentjur.

 

VII.

Priznanja Mesta Šentjur se podeljujejo posameznikom, skupinam ljudi, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim in društvom na območju Mestne skupnosti Šentjur.

Vsi našteti iz prejšnjega odstavka lahko dajejo tudi pobude za podeljevanje priznanj. Pravico dajati pobude imajo tudi politične stranke ter organi lokalne in državne uprave.

 

VIII.

V predlogu za podelitev morajo biti navedeni naslednji podatki :

  • naziv predlagatelja
  • naziv priznanja, ki se predlaga
  • osnovni podatki o predlaganem:
  1. ime in priimek, rojstni podatki, prebivališče in sredina, kjer je zaposlen, če se predlaga posameznika za podelitev priznanj
  2. naziv podjetja, zavoda, organizacije, skupnosti ali društva, število zaposlenih ali članov ter drugi osnovni podatki za podelitev priznanja – obrazložitev oz. utemeljitev, ki mora vsebovati podatke o uspehih in priznanjih, ki jih je dosegel kandidat za dobitnika priznanja.

 

IX.

Rok za oddajo predlogov za podelitev priznanj Mestne skupnosti Šentjur traja

do petka, 29. marca 2019.

Neutemeljenih ali prepozno vloženih predlogov ne bo možno obravnavati.

 

X.

Priznanja Mestne skupnosti Šentjur se podeljujejo na svečani prireditvi ob praznovanju krajevnega praznika.

 

XI.

Predloge s priloženo utemeljitvijo pošljejo predlagatelji na naslov:

 

Mestna skupnost Šentjur

Komisija za podelitev priznanj

»Za javni razpis za zbiranje predlogov za priznanja 2019«

Mestni trg 5

 

3230 ŠENTJUR

 

 

 

Šentjur, 6. marec 2019

 

 

                  Lovro PERČIČ l.r.,

Predsednik komisije Sveta MS Šentjur

za podelitev priznanj mesta Šentjur

 

                                         Zdenko Horvat l.r.,

Predsednik Sveta

Mestne skupnosti Šentjur